Notice: Undefined index: slovo in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/publikacie.php on line 22

Notice: Undefined variable: p in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/publikacie.php on line 36

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/publikacie.php on line 41

Notice: Undefined offset: 2 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/publikacie.php on line 42

Notice: Undefined offset: 3 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/publikacie.php on line 43

Notice: Undefined offset: 4 in /home/html/datasolution.sk/public_html/pages/publikacie.php on line 44
rok autor názov strán ISBN
1991 Cíger, J., Pogády, J. Duševné zdravie v tisícročí Slovenska – Kultúrno-historický a medicínsky priezor 196
1991 Horniak, E. (ed.) Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve 187
1991 Líška, B., Brechtlová, M. Zdroje energie a regulácia ich využitia v organizme 82
1991 Mečíř, J. Forenzní pedopsychiatrie 161
1991 Pogády, J. Laser v neurochirurgii 86
1992 Stožický, F. Apolipoproteiny – jejich vlastnosti a klinický význam 118
1992 Chynoranský, M. Naliehavé očné príhody 106 80-855-84-06-9
1993 Turecký, L. Eikozanoidy – metabolizmus a biologické funkcie 49
1993 Hegyi, L. Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku 104 80-7167-004-9
1993 Gaško, R. Interpretácia laboratórnych výsledkov pomocou multivariantnej analýzy.Počítačový program BiochemScreen 57 80-7167-005-7
1994 Froľkis, V. V., Pogády, J., Hegyi, L. Procesy starnutia mozgu 288 80-7167-000-6
1994 Halčák, L. (ed.) Medical Biochemistry I. 211
1994 Halčák, L. Spojivové tkanivo 40
1994 Lohnert, J., Látal J. Poranenia hrudníka. Časť II – Hrudník a driekový segment 68
1995 Ferencová, E. Maximilián Hell – významná osobnosť slovenskej vedy a techniky 118 80-7167-006-5
1995 Látal, J. Intramedulárna osteosyntéza 94
1995 Turecký L. Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie II. 104
1997 Kukelka, V. Idealistická dialektika a jej aplikácia 198 80-7167-022-7
1998 Slobodníková, L. a kol. Súbor otázok z lekárskej mikrobiológie 138 80-7167-032-5
1998 Halčák, L. Biochemické aspekty prenosu genetickej informácie 138 80-7167-033-2
1998 Kriška, M., Ježová, D. Kořínková, V. a spol. Farmakológia a klinická farmakológia CNS 139 80-7167-034-0
1998 Líška, B., Brechtlová M. Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie 83 80-7167027-8
1998 Krall, B. Fyzioterapia v neurológii I (preklad) 131 80-7167-037-5
1998 Krall, B. Fyzioterapia v neurológii II (preklad) 77 80-7167-038-3
2000 Nociar, A. Porovnanie prieskumov ESPAD na Slovensku v rokoch 1995 – 1999 170 80-7167041-3
2001 Kukurova, E., Kralova, E. Tolkovyj slovar osnovnych poňatij fiziki 252 80-7167-045-6
2002 Furdová, A., Oláh, Z. Malígny melanóm v uveálnom trakte 175 80-7167051-0
2002 Marček, T., Kukurová E. Regenerácia – Compendium lekárskej fyziky pre integrovanú výučbu 209 80-7167-052-9
2002 Kukurová, E., Kráľová, E. Pracovní listy k vybraným biofyzikálnym porovnávacím experimentom pre integrovanú výučbu. 2. upravené vydanie 58 80-7167-053-7
2002 Kukurová, Kráľová, E. Worksheets to selected biophysical experiments for integrated teaching. 2nd revised ed. 130 80-7167-054-5
2002 Kukurová, E., Traubner, P., Prekop, M. Pohľad do päťdesiatročnej histórie telesnej kultúru na LF UK v Bratislave – Fragmenty z dejín LFUK v Bratislave 1919 – 2002 101 80-7167-055-3
2003 Líška, B., Brechtlová M. Vybrané kapitoly z funkčnej biochémie 83 80-7167-027-8
2003 Béder, I. a kol. Testové otázky z fyziológie. 173 80-7167-028-6
2003 Ostatníková D. Anatómia, fyziologia a patofyziológia reči. 107 80-7167-046-4
2003 Settertobulte, W., Jensen, B. B., Hurrelmann, K. Pitie u mladých Europanov (prekl.). 54 80-7167-059-6
2003 Kukurová, E., Kráľová, E. Pracovné listy k vybraným biofyzikálnym porovnávacím experimentom pre integrovanú výučbu. 57 80-7167-060-X
2003 Kukurová, E., Weis, M., Trnka M. Lekárska fyzika pre integrovanú praktickú výučbu v odboroch zdravotníckych štúdií v schémach. 46 80-7167-061-8
2003 Kukurová, E., Weis, M., Kráľová, E. Obrázkový slovník prístrojov nástrojov a pomôcok v kontexte zdravotníckych štúdií a praxe. 62 80-7167-062-7
2003 Nociar, A. Prieskumy o drogách u žiakov, študentov a ich učiteľov v rokoch 1994 – 2002 105 80-7167-070-7
2004 Weis. M., Martinka, J., Kukurová, E. Manuál k praktickým cvičeniam z lekárskej fyziky 47 80-7167-072-3
2004 Kukurová, E. Weis, M. Lekárska fyzika a biomedicínska informatika pre integrovanú výučbu 69 80-7167-073-1
2004 Kukurová, E., Weis, M., Kráľová, E. Obrazový slovník prístrojov, nástrojov a pomôcok v kontexte zdravotníckych štúdií a praxe 62 80-7167-074-X
2004 Kukurová, E., Kráľová, E. Pracovné listy k vybraným biofyzikálnym porovnávacím experimentom pre integrovanú výučbu 57 80-7167-075-8
2004 Halčák, L. Spojivové tkanivo, 41 80-7167-076-6
2004 Marček, T., Kukurová, E. Regenerácia – Compendium lekárskej fyziky pre integrovanú výučbu 308 80-7167-077-4
2004 Kröger, Ch. a spol. Smernice na hodnotenie drogovej prevencie (prekl.), 97 80-7167-078-2
2004 Turecký, L. Klinická biochémia pre poslucháčov nelekárskych odborov 80-7167-080-4
2004 Ostatníková, D. (ed.) Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. Výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave 258 80-7167-081-2
2005 Kukurová, E., Kráľová, E, Kozlíková E., Weis, M. Informatikum manažmentu klasickej a projektovej výučby predmetov so zameraním na fyziku a informatiku 80-7167083-3
2005 Výročná správa Lekárskej fakulty UK v Bratislave za rok 2004 80-7167-084-5
2005 Pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prác 80-7167-084-7
2005 Ostatníková, D. (ed.) Zborník prác zo 4. medzinárodnej konferencie „Špecifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí“ 131 80-7167-087-1
2006 Turecký, L. Lekárska biochémie II. 189 80-7167-050-2
2006 Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc. 160 80-7167-071-5
2006 Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 200 80-7167-088-X
2006 Program XXIX. dní lekárskej biofyziky 30 80-7167-089-8
2006 Weis, M. Martinka, J., Kukurová, E., Trnka, M., Balázsiová, Z., Bilický, J. Vybrané kapitoly z lekárskej fyziky, biofyziky a rádiológie 80-7167-094-4
2007 Turecký, L. Klinická biochémia pre poslucháčov nelekárskych odborov 132 80-7167-080-4
2007 Kukurová, E., Weis, M., Kráľová, E., Trnka, M., Ferencová, E. Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretácia fyzikálno-chemických informácií 282 80-7167-095-2
2007 Kukurová, E., Weis, M. „Mind Maps“ základov fyziky a informatiky 127 80-7167-097-9
2007 Kukurová, E., Sysel, D., Košuličová, M., Weis, M. „Mind Maps“ ošetrovateľskej starostlivosti a telemedicíny 239 978-80-7167-100-8
2007 Böhmer D. a kolektív Úvod do biológie a humánnej genetiky. Učebnica pre bakalárske študijné programy 104 978-80-7167-122-0
2007 Böhmer, D., Danišovič, Ľ. Aktuality súčasného biomedicínskeho výskumu I. 88 978-80-7167-131-2
2007 Böhmer, D. a kolektív Príručka k praktickým cvičeniam z lekárskej biológie a humánnej genetiky 2 93 978-80-7167-132-9
2008 Kozlíková, K., Martinka, H. Practicals of Biophysics 386 978 80-7167-101-5
2008 Böhmer, D., Danišovič, Ľ. Aktuality súčasného biomedicín-skeho výskumu II. 67 978-80-7167-131-2
2008 Ostatníková, D. (ed.) Biology and Chemistry Revision Booklet. 153 978-80-7167-121-3
2008 Böhmer, D a kolektív Úvod do biológie a humánnej genetiky. 104 978-80-7167-122-0
2008 Turecký L. Lekárska biochémia II. 180 978-80-7167-123-7
2008 Kukurová, E., Kráľová, E., Mráz, P. Komenského Univerzita – Lekárska fakulta v Bratislave. Fragmenty z histórie Lekárskej fakulty – I. (CD) 978-80-7167-124-4
2008 Turecký, L., Rendeková, L., Czirfusz, A. Lekárska biochémia pre poslucháčov nelekárskych smerov 978-80-7167-127-5
2008 Weis, M. (ed.) Medicína a informačkokomunikačné technológie 95 978-80-7167-128-2
2008 Böhmer, D. a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z lekárskej biolódie a humánnej genetiky 102 978-80-7167-132-9
2008 Weis, M. (ed.) Medicína a informačnokomunikačné technológie. 95 978-80-7167-128-2
2008 Kukurová, E. a kolektív Vybrané kapitoly z telemedicíny. 124 978-80-7167-129-9
2008 Kukurová, E., Kráľová, E. Písomná práca na vysokej škole. 102 978-80-7167-130-5
2008 Kukurová, E. a spol. Written Work at University. 102 978-80-71-67-130-6
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, I. diel. 400 80-7167-009-X
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, II. diel. 400 80-7167-010-3
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, III. diel. 400 80-7167-011-1
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, IV. diel. 400 80-7167-012-X
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, V. diel. 400 80-7167-013-8
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, VI. diel. 400 80-7167-014-6
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, VII. diel. 400 80-7167-015-4
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, VIII. diel. 400 80-7167-016-2
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, IX. diel. 400 80-7167-017-0
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, X. diel. 400 80-7167-018-9
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, XI. diel. 400 80-7167-019-7
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, XII. diel. 400 80-7167-020-0
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, XII. diel. 400 80-7167-021-9
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, XIV. diel. 400 80-7167-022-7
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, XV. diel. 400 80-7167-023-5
Kadlec, O. (ed.) Encyklopédia medicíny, XVI. diel, 446 80-7167-024-3
vyhovujúcich: 94 záznamov

Aktuality


Notice: Use of undefined constant counter - assumed 'counter' in /home/html/datasolution.sk/public_html/index.php on line 133

Notice: Use of undefined constant counter - assumed 'counter' in /home/html/datasolution.sk/public_html/index.php on line 135
počítadlo návštev: 32934